Siêu Thị Mỹ - Hàng Hiệu Từ Mỹ        Hotline: 0943008118

Điều Khoản Dịch Vụ

1.  GIỚI THIỆU
Chào mừng bạn đến trang thương mại điện tử Sieuthihangmy.com.vn. Qua giao diện trước khi sử dụng trang Sieuthihangmy.com.vn, vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy Chế Hoạt Động trang thương mại điện tử Sieuthihangmy.com.vn. Để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty Andrely LLC USA là chủ sở hữu trang thương mại điện tử Sieuthihangmy.com.vn 
Chúng tôi kinh doanh, cung cấp hoặc sẵn có các sản phẩm trên trang thương mại điện tử Sieuthihangmy.com.vn được niêm yết với tất cả các thông tin như đường dẫn, tính năng, dữ liệu, hình ảnh. Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ này. Điều Khoản Dịch Vụ này điều chỉnh việc  bạn sử dụng Dịch Dụ cung cấp bởi Sieuthihangmy.com.vn.
1.1  Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Trang Sieuthihangmy.com.vn, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong, và dẫn chiếu đến, Điều Khoản Dịch Vụ này và Chính Sách Bảo Mật được dẫn chiếu theo đây.
1.2  Sieuthihangmy.com.vn bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang Sieuthihangmy.com.vn hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. Phiên Bản thử nghiệm của Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ có thể không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng.
1.3  Sieuthihangmy.com.vn bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang Sieuthihangmy.com.vn hoặc Dịch Vụ theo quy định pháp luật và Điều khoản dịch vụ.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI Sieuthihangmy.com.vn, BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO ĐÂY.
NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG Sieuthihangmy.com.vn. NẾU BẠN LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TẠI QUỐC GIA BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG, CẦN HỖ TRỢ ĐỂ BẠN HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CŨNG NHƯ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỘ TUỔI HOẶC NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA MÌNH, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN HOẶC BỊ GIỚI HẠN VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, BẠN CẦN HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ HIỂU RÕ HOẶC ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐƯỢC GIÁM HỘ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA Sieuthihangmy.com.vn  MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP.


2.   QUYỀN RIÊNG TƯ
2.1  Sieuthihangmy.com.vn coi trọng việc bảo mật thông tin của bạn. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Sieuthihangmy.com.vn cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại Sieuthihangmy.com.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Sieuthihangmy.com.vn. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức Sieuthihangmy.com.vn thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Người Sử Dụng. Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Sieuthihangmy.com.vn.
Người Sử Dụng:
a. Cho phép Sieuthihangmy.com.vn thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các Nội Dung, dữ liệu cá nhân của bạn và Thông Tin Người Sử Dụng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật.
b. Đồng ý và công nhận rằng các thông tin được cung cấp trên Trang Sieuthihangmy.com.vn sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và Sieuthihangmy.com.vn
c. Sieuthihangmy.com.vn sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Sử Dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.


3.  GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
3.1  Sieuthihangmy.com.vn trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền hiển thị trên Trang Sieuthihangmy.com.vn đều thuộc sở hữu của Sieuthihangmy.com.vn và bên sở hữu thứ ba, nếu có. Không một bên nào truy cập vào Trang Sieuthihangmy.com.vn được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Trang Sieuthihangmy.com.vn được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ.

 

4.  TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT
4.1  Một vài tính năng của Dịch Vụ chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản và mật khẩu đồng thời cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của mình để truy cập vào các sản phẩm, website hoặc dịch vụ khác mà Sieuthihangmy.com.vn cho phép. Sieuthihangmy.com.vn không kiểm tra và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung liên quan đến người dùng đã đăng ký.. 
4.2  Bạn đồng ý giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng Tên Đăng Nhập và mật khẩu khi đăng nhập, đảm bảo bạn sẽ đăng xuất khỏi tài khoản của mình sau mỗi phiên đăng nhập trên Trang Sieuthihangmy.com.vn, và thông báo ngay lập tức với Sieuthihangmy.com.vn nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản, Tên Đăng Nhập và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm với hoạt động dưới Tên Đăng Nhập và Tài Khoản của mình, bao gồm tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép liên quan đến mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ Điều Khoản này của Người Sử Dụng.
4.3  Bạn đồng ý rằng Sieuthihangmy.com.vn có toàn quyền xóa Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng ngay lập tức, gỡ bỏ hoặc hủy từ Trang Sieuthihangmy.com.vn bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến Tài Khoản và Tên Đăng Nhập của Người Sử Dụng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Sử Dụng hay bên thứ ba nào khác. 
Căn cứ để thực hiện các hành động này có thể bao gồm: Tài Khoản và Tên Đăng Nhập không hoạt động trong thời gian dài, vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này, có hành vi bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng, có nhiều tài khoản người dùng khác nhau, lạm dụng mã giảm giá hoặc tài trợ hoặc quyền lợi khuyến mại, có hành vi gây hại tới những Người Sử Dụng khác. Việc sử dụng Tài Khoản cho các mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể được gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
4.4  Người Sử Dụng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo bằng văn bản qua email đến Sieuthihangmy.com.vn. Tuy nhiên, Người Sử Dụng vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa liên quan đến tài khoản bị yêu cầu xóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Sử Dụng phải liên hệ với Sieuthihangmy.com.vn sau khi đã nhanh chóng và hoàn tất việc thực hiện và hoàn thành các giao dịch chưa hoàn tất. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm đối với yêu cầu xóa tài khoản của mình.
4.5  Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ và/hoặc mở Tài Khoản tại Sieuthihangmy.com.vn nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

 

5. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
5.1 Quyền được phép sử dụng Trang Sieuthihangmy.com.vn và Dịch Vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền được phép sử dụng sẽ bị chấm dứt theo Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, Sieuthihangmy.com.vn có thể chấm dứt việc sử dụng của Người Sử Dụng bằng hoặc không cần thông báo.
5.2 Người Sử Dụng không được phép:
- Tải lên, đăng, truyền tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ Nội Dung nào lên các sản phẩm dịch vụ của Sieuthihangmy.com.vn bao gồm các kênh thông tin của Sieuthihangmy.com.vn, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, gây hoang mang, lo lắng, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây căm phẫn, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ nội dung không đúng đắn nào khác.
- Vi phạm pháp luật, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính Sách Cấm/Hạn Chế Sản Phẩm của Sieuthihangmy.com.vn
- Đăng tải, tuyên truyền, hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác hiển thị bất kỳ Nội dung nào có sự xuất hiện của người chưa thành niên hoặc sử dụng Dịch vụ gây tổn hại cho người chưa thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
- Sử dụng Dịch Vụ hoặc đăng tải Nội Dung để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bằng cách nào khác xuyên tạc cá nhân hoặc tổ chức.
- Giả mạo các tiêu đề hoặc bằng cách khác ngụy tạo các định dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được tryền tải thông qua Dịch Vụ.
- Mở và vận hành nhiều tài khoản người dùng khác nhau liên quan đến bất kỳ hành vi nào vi phạm điều khoản hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ này.
- Truy cập Trang thương mại điện tử Sieuthihangmy.com.vn, mở tài khoản hoặc bằng cách khác truy cập tài khoản người dùng của mình thông qua bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng không được chấp thuận hoặc cung cấp bởi Sieuthihangmy.com.vn, bao gồm phần mềm giả lập, thiết bị giả lập, phần mềm tự động hoặc bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc phần cứng nào có chức năng tương tự.
- Thực hiện bất kỳ hành động nào làm sai lệch hệ thống đánh giá hoặc tiếp nhận phản hồi của Sieuthihangmy.com.vn
- Cố gắng chuyển đổi mã chương trình, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ hoặc xâm nhập (hack) Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào theo đó); hoặc phá bỏ hoặc vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hoặc biện pháp bảo mật nào được Sieuthihangmy.com.vn áp dụng đối với các Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu được truyền tải, xử lý hoặc lưu trữ bởi Sieuthihangmy.com.vn.
- Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tài Khoản của Người  Sử Dụng khác, bao gồm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào
- Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất kỳ q uảng cáo, các tài liệu khuyến mại, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự” không được phép hoặc không hợp pháp, hoặc bất kỳ hình thức lôi kéo không được phép nào khác.
- Tải lên, gửi thư điện tử, đăng, chuyển tải hoặc bằng cách khác công khai bất cứ tài liệu chứa các loại vi-rút, worm, trojan hoặc bất kỳ các mã, tập tin hoặc chương trình máy tính được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, điều khiển, gián đoạn, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng hoặc tổng thể của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng hoặc dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông của máy tính.
- Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách áp dụng của địa phương.
5.3 Người Sử Dụng hiểu rằng các Nội Dung, dù được đăng công khai hoặc truyền tải riêng tư, là hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người đã tạo ra Nội Dung đó.  Điều đó nghĩa là bạn, không phải Sieuthihangmy.com.vn, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những Nội Dung mà bạn tải lên, Người Sử Dụng hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang Sieuthihangmy.com.vn, bạn có thể gặp phải Nội Dung mà bạn cho là phản cảm, không đúng đắn hoặc chưa phù hợp. Sieuthihangmy.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với Nội Dung, bao gồm lỗi hoặc thiếu sót liên quan đến Nội Dung.
5.4 Người Sử Dụng chấp thuận và đồng ý rằng Sieuthihangmy.com.vn có thể truy cập, duy trì và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

 

6.  VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
6.1  Việc vi phạm chính sách này có thể dẫn tới một số hành động, bao gồm bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau:
- Giới hạn quyền sử dụng Tài Khoản;
- Đình chỉ và chấm dứt Tài Khoản;
- Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan như chi phí vận chuyển của đơn hàng, phí thanh toán…;
- Cáo buộc hình sự;
- Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
- Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Tiêu Chuẩn Cộng Đồng, Quy Chế Hoạt Động, hoặc các Chính Sách Sieuthihangmy.com.vn.

 

7.   ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN
7.1  Vào từng thời điểm, Sieuthihangmy.com.vn hỗ trợ một hoặc nhiều phương thức thanh toán như sau:
- Thẻ Tín Dụng/Ghi Nợ hoặc trả góp bằng thẻ tín dụng
- Thanh Toán Tại Văn Phòng
- Thanh Toán Bằng Thẻ ATM Nội Địa – Internet Banking
7.2  Người Mua chỉ có thể thay đổi kênh thanh toán trước khi thực hiện thanh toán.
7.3  Sieuthihangmy.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người Mua phải chịu từ việc nhập sai thông tin vận chuyển và/hoặc thông tin thanh toán cho đơn hàng đã đặt và/hoặc sử dụng phương thức thanh toán không được liệt kê ở khoản 7.1 ở trên. Sieuthihangmy.com.vn bảo lưu quyền kiểm tra tính hợp pháp quyền sử dụng phương thức thanh toán của Người Mua và có quyền đình chỉ giao dịch cho đến khi xác nhận được tính hợp pháp hoặc hủy các giao dịch liên quan nếu không thể xác nhận tính hợp pháp này.

 

8. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CỦA Sieuthihangmy.com.vn
8.1 Chính Sách Đảm Bảo của Sieuthihangmy.com.vn là dịch vụ cung cấp bởi Sieuthihangmy.com.vn nhằm bảo hộ các giao dịch.  Để bảo đảm các rủi ro về trách nhiệm pháp lý, khoản tiền Người Mua thanh toán đơn hàng sẽ được lưu giữ bởi Sieuthihangmy.com.vn
8.2 Sau khi Người Mua thanh toán đơn hàng, Khoản Tiền Thanh Toán từ Người Mua sẽ được lưu giữ trong Tài Khoản Đảm Bảo Sieuthihangmy.com.vn cho đến khi:
- Người Mua tại Sieuthihangmy.com.vn đã nhận được hàng.
- Trường hợp Sieuthihangmy.com.vn xác định được rằng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người Mua được chấp thuận, Sieuthihangmy.com.vn sẽ hoàn tiền cho Người Mua, theo các điều khoản trong Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Sieuthihangmy.com.vn.

 

9.  VẬN CHUYỂN
9.1 Khi vận chuyển thành công đơn hàng, Sieuthihangmy.com.vn sẽ thông báo đến phía Người Mua. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác với Sieuthihangmy.com.vn
9.2 Sieuthihangmy.com.vn sẽ luôn nỗ lực để đảm bảo Người Mua sẽ nhận được hàng đúng hẹn trong Thời Gian Sieuthihangmy.com.vn Đảm Bảo.

9.3 Giao hàng miễn phí hoặc có phí, tùy vào điều kiện của SP và lựa chọn dịch vụ giao hàng theo nhu cầu của khách hàng.

 

10. HỦY ĐƠN HÀNG, TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN
10.1 Người Mua chỉ có thể hủy đơn hàng trước khi thanh toán.
10.2 Người Mua có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền theo Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của Sieuthihangmy.com.vn.

 

11.  QUY ĐỊNH CHUNG

11.1  Sieuthihangmy.com.vn bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây.
11.2  Sieuthihangmy.com.vn có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa lên Trang Sieuthihangmy.com.vn.  Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Trang Sieuthihangmy.com.vn sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ được chỉnh sửa.
11.3 Các Điều Khoản Dịch Vụ này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Sieuthihangmy.com.vn và Người Sử Dụng mà không vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.
11.4 Các điều khoản được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này và bất kỳ các thỏa thuận và chính sách được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Điều Khoản Dịch Vụ này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của các bên đối với Dịch Vụ và Trang Sieuthihangmy.com.vn và thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc cách hiểu trước đây giữa các bên liên quan đến vấn đề đó.   Với việc các bên giao kết thỏa thuận được tạo thành theo các Điều Khoản Dịch Vụ này, các bên không dựa vào bất kỳ tuyên bố, khẳng định, đảm bảo, cách hiểu, cam kết, lời hứa hoặc cam đoan nào của bất kỳ người nào trừ những điều được nêu rõ trong các Điều Khoản Dịch Vụ này. 

 

"TÔI ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY.  BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” HOẶC “MUA HÀNG” HOẶC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRANG Sieuthihangmy.com.vn, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ TÔI HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY"